Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів

Роз’яснення щодо конфлікту інтересів     https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/

Як отримати роз’яснення про конфлікт інтересів?         https://nazk.gov.ua/uk/departament-monitoryngu-dotrymannya-zakonodavstva-pro-konflikt-interesiv-ta-inshyh-obmezhen-shhodo-zapobigannya-koruptsiyi__trashed/konflikt-interesiv/